νέο joinπρόγραμα από τη Δευτέρα 16/9 #joinseason7

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ TOY JOIN RADIO (Powered by WATT+VOLT) «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΣΤΙΣ 7 Σεπτεμβρίου 2019

1. Διοργανώτρια Εταιρεία – Υποστηρίκτρια Εταιρεία – Αντικείμενο Διαγωνισμού.

1.1. Διοργανώτρια εταιρεία του διαγωνισμού «FLORENCE AND THE MACHINE» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») είναι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «JNRAS DIGITAL RADIO & WEB SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αγίας Βαρβάρας Αρ. 66, με Α.Φ.Μ. 801074584 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου (στο εξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»). Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 15124, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής η «Υποστηρίκτρια Εταιρεία»), στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο εταιρειών.
1.2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι τους ως ουσιώδεις. Σημειώνεται δε, ότι οι παρόντες όροι θα είναι διαθέσιμοι, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού:
• σε ηλεκτρονική μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας, www.joinradio.gr, στο πεδίο https://www.joinradio.gr/tif-2019-contest/
• σε έντυπη μορφή, στην έδρα της Διοργανώτριας Εταιρείας, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση, και
• στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από 07.09.2019 έως 15.09.2019 στο περίπτερο της Υποστηρίκτριας Εταιρείας (Περίπτερο 10, Stand 8) κατά τις ώρες λειτουργίας του.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει:
• κάθε φυσικό πρόσωπο,
• το οποίο διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα,
• έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του και
• έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου στο Διαγωνισμό, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα αυτού, στο πρόσωπο του οποίου θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής.

3. Εξαιρέσεις Συμμετοχής.
Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: α) τα στελέχη και οι υπάλληλοι / εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Υποστηρίκτριας Εταιρείας, β) τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών εταιρειών των ως άνω εταιρειών, γ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό, δ) τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Η διάρκεια του Διαγωνισμού άρχεται την 7η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και λήγει την 16η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα (καταληκτική ημερομηνία αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων), ώρα 23.59. Τα μηνύματα που θα σταλούν μετά την πάροδο της παραπάνω ημέρας και ώρας δεν θα λαμβάνονται υπόψη και ο αποστολέας τους δεν θα συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Ως τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης του Διαγωνισμού ορίζονται τα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
5.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από 07.09.2019 έως 15.09.2019 (εφεξής ΔΕΘ), οι εργαζόμενοι στο περίπτερο της Υποστηρίκτριας Εταιρείας θα μοιράζουν στους επισκέπτες ένα απόκομμα με τίτλο «Άκου Join Radio και μάθε πως μπορείς να κερδίσεις πλούσια δώρα!». Στο απόκομμα θα αναγράφεται ο κωδικός «tif_WVJoin», κοινός για όλους τους συμμετέχοντες.
5.2. Όσοι επισκέπτες της ΔΕΘ επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να στείλουν τον κωδικό που αναγράφεται στο απόκομμα που έλαβαν στη διεύθυνση info@joinradio.gr. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Τόσο η Διοργανώτρια όσο και η Υποστηρίκτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Υποστηρίκτρια Εταιρεία δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών και οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι αυτών. Ρητά διευκρινίζεται δε, ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή της Υποστηρίκτριας Εταιρείας.
5.3. Όλοι οι επισκέπτες της ΔΕΘ, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 2, των παρόντων.
5.4. Για να καθίσταται έγκυρη η συμμετοχή εκάστου συμμετέχοντα, θα πρέπει να απαντήσει, στο μήνυμα που θα λάβει για την επιβεβαίωση της συμμετοχής του από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, το οποίο θα περιέχει τους όρους του Διαγωνισμού, αυστηρά εντός των χρονικών ορίων ισχύος του Διαγωνισμού, ως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 των παρόντων όρων, αποδεχόμενος έτσι τους παρόντες όρους.
5.5. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα για μία και μόνο συμμετοχή.
6. Έπαθλα.
Οι τέσσερεις (4) υπερτυχεροί νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τα εξής έπαθλα: α) ο μεγάλος τυχερός νικητής θα λάβει ένα φορητό ηχείο Bluetooth της εταιρείας MARSHALL και β) τρεις (3) τυχεροί νικητές θα λάβουν από ένα σετ Bluetooth Wireless Headphones της εταιρείας MARSHALL. Οι νικητές θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, των παρόντων.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού και Κατακύρωση Επάθλου.
7.1. Την 17.09.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μεσημβρινή στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αγίας Βαρβάρας αρ. 66, παρουσία της νομικής συμβούλου της WATT+VOLT, θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην εκπομπή του ραδιοφωνικού παραγωγού Αφροδίτη Σημίτη με τίτλο «Δεν έχω νεύρα, έχω δίκιο» και θα δημοσιευθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κ.α.) της Διοργανώτριας Εταιρείας και στην ιστοσελίδα www.joinradio.gr εντός τριών (3) ημερών από τη διενέργεια της κλήρωσης, όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. Για όλα τα παραπάνω οι συμμετέχοντες ρητά συναινούν στη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που τάσσονται με τους παρόντες όρους. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της www.joinradio.gr.

7.2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τέσσερεις (4) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες.
7.3. Έκαστος νικητής θα ειδοποιηθεί µε e – mail ή τηλεφωνικώς από τη Διοργανώτρια Εταιρεία για να παραλάβει το έπαθλό του, κατά τα ανωτέρω. Εάν, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης, συγκεκριμένα έως την 19η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη ώρα 12.00 μεσημβρινή, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί οποιοσδήποτε εκ των νικητών, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του εν λόγω νικητή ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων, στη θέση του θα υπεισέρχεται ο πρώτος, κατά τη σειρά της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, επιλαχών. Εφόσον οι αρχικοί νικητές δεν ανταποκριθούν για να παραλάβουν το έπαθλό τους, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ειδοποιεί τηλεφωνικά τους επιλαχόντες, κατά τη σειρά ανάδειξής τους στην κλήρωση, οι οποίοι θα πρέπει να απαντήσουν στην τηλεφωνική κλήση, προκειμένου να λάβουν το έπαθλο, άλλως θα καλείται ο επόμενος επιλαχών. Εφόσον οι αρχικοί νικητές δεν ανταποκριθούν για να παραλάβουν το έπαθλό τους, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ειδοποιεί τηλεφωνικά τους επιλαχόντες, κατά τη σειρά ανάδειξής τους στην κλήρωση, οι οποίοι θα πρέπει να απαντήσουν στην τηλεφωνική κλήση, προκειμένου να λάβουν το έπαθλο, άλλως θα καλείται ο επόμενος επιλαχών.

7.4. Έκαστος νικητής μπορεί να παραλάβει το έπαθλό του από τα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, μέχρι ώρα 18:00, είτε ο ίδιος αυτοπροσώπως ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν (απαιτείται η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή) δια της προσκόμισης και επίδειξης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του επάθλου εντός Ελλάδος μέσω εταιρειών courier, κατόπιν συνεννόησης του νικητή με τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Η κατακύρωση των επάθλων στους νικητές, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης, με κάθε πρόσφορο μέσο, οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά τους ή των εξουσιοδοτημένων, από αυτούς, προσώπων. Σε περίπτωση μη παραλαβής των επάθλων μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, τα έπαθλα θα τίθενται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή τους.

7.5. Έκαστος νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων του προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων εκάστου νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό.

7.6. Έκαστος νικητής δύναται να ακυρωθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης του επάθλου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:
• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,
• λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων όρων,
• σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,
• λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.
7.7. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τις λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας ή / και της Υποστηρίκτριας Εταιρείας.
7.8. Έκαστο έπαθλο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο, ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει έκαστο έπαθλο καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.
7.9. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της παραλαβής εκάστου εκ των επάθλων από τον αντίστοιχο νικητή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Με την επιφύλαξη της παράδοσης εκάστου επάθλου στον αντίστοιχο νικητή του Διαγωνισμού (υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται στο πρόσωπό του οι όροι και οι προϋποθέσεις που τάσσονται με τους παρόντες όρους), η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη ή/και υποχρέωση αποζημίωσης, έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή/και τρίτου, απορρέουσα από το Διαγωνισμό ή/και οποιαδήποτε άλλη αιτία.
7.10. H Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην επίσημη ιστοσελίδα της, https://www.joinradio.gr σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των επάθλων. Ο κάθε νικητής δεν έχει καμία άλλη απαίτηση ούτε μπορεί να ζητήσει την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, η οποία να απορρέει από την παρούσα ενέργεια.

8. Τροποποίηση των Όρων.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει τον Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής σ’ αυτόν, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην οικεία ιστοσελίδα της, https://www.joinradio.gr/tif-2019-contest/το αντίστοιχο πεδίο. Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων όρων συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

9. Προσωπικά Δεδομένα.
9.1. H Διοργανώτρια και η Υποστηρίκτρια Εταιρεία σέβονται και προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

9.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη σαφή εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα δήλωση αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού.

9.3. H Διοργανώτρια και η Υποστηρίκτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου, υπογραφή (καθώς και τυχόν άλλων προσωπικών δεδομένων που τίθενται εκουσίως από συμμετέχοντα), για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, για να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και για να αποστέλλει τα έπαθλα στους νικητές. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί από τους νικητές οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας) για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης των επάθλων.

9.4. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών κοινοποιούνται μόνο σε εταιρείες courier με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή των επάθλων σε αυτούς.

9.5. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για μία περίοδο δύο (2) μηνών, από τη δήλωση συμμετοχής, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η κατακύρωση του Διαγωνισμού. Μετά την παρέλευση του ως άνω διμήνου, τα προσωπικά αυτά δεδομένα θα καταστρέφονται με ασφάλεια..

9.6. Για τη Διοργανώτρια Εταιρεία, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό αποτελεί δέσμευση. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να συλλέγει το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) κατά την παραλαβή από αυτήν του email συμμετοχής του κάθε διαγωνιζόμενου. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, την επικοινωνία με εσάς αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς αυτού, την αποστολή των δώρων στους νικητές καθώς και την προώθηση των ενεργειών και δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Διοργανώτριας Εταιρείας στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού ή στη συγκατάθεσή σας, εφόσον και στον βαθμό που αυτή παρέχεται στο πλαίσιο και για τους σκοπούς εγγραφής σας στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter). Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για εσάς τηρούνται με ασφάλεια, λαμβάνονται σε διαρκή βάση όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

9.7. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και -υπό προϋποθέσεις- το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία τους, και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο [info@joinradio.gr, υ/ο κ. Γιάννη Ντάρδη].

10. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά, οποιουδήποτε συμμετέχοντος, θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το αντίστοιχο έπαθλο.

11. Λοιποί Όροι.
11.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, απορρέουσας εκ της ως άνω αιτίας.

11.2. Οι όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Join Radio

#ΑλλαξεΤονΑεραΣου

Current track
Τίτλος
Καλλιτέχνης

Background